Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τον 21ο αιώνα.  

Επιβάλει τη συμμόρφωση όλων ανεξαιρέτως των οργανισμών, δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων, με τις νέες νομικές, τεχνικές και οργανωτικές υποχρεώσεις ενώ επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων.

Ο Κανονισμός δεν περιορίζεται μόνο τους τομείς marketing και πωλήσεων αλλά αφορά το σύνολο ενός οργανισμού καθώς καλύπτει το σύνολο των τμημάτων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, πχ. τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κτλ.

Χρειάζεστε βοήθεια με τον GDPR;

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο +30 210 4580830 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Προετοιμαστείτε για το GDPR σε 5 βήματα

Η προστασία δεδομένων πρέπει να ξεκινά από το σχεδιασμό και από προεπιλογή. Μια τέτοια προσέγγιση προάγει την προστασία δεδομένων από την αρχή ενός έργου. Διευκολύνει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων εντός του οργανισμού. Ακολουθούν τα πέντε βήματα προετοιμασίας που πρέπει να ακολουθήσετε:

  1. Ενημέρωση
  2. Αποτύπωση δεδομένων και εντοπισμός αποκλίσεων
  3. Δημιουργία σχεδίου δράσης 
  4. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης  
  5. Διαχείριση και βελτίωση του συστήματος σας

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αξιολόγηση Επιπτώσεων (Data Privacy Impact Assessment - DPIA): Η Εκτίμηση Αντίκτυπου για την προστασία των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την επίλυση δυνητικών ζητημάτων σε πρώιμο στάδιο και αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης προστασίας «από το στάδιο του σχεδιασμού» ενός έργου.   

Χαρτογράφηση και Διαβάθμιση Δεδομένων (Data Mapping and Classification): Η υπηρεσία Χαρτογράφηση και Διαβάθμιση Δεδομένων της Lloyd’s Register αφορά στην οργανωμένη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών προκειμένου να χαρτογραφήσετε τη ροή δεδομένων του οργανισμού σας. 

Ανάλυση Αποκλίσεων (Gap Analysis): Στα πλαίσια της πλήρους συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων έως τον Μάιο του 2018, η υπηρεσία Ανάλυσης Αποκλίσεων θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το παρόν επίπεδο συμμόρφωσής του οργανισμού σας με τον GDPR. Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να προσδιορίσετε συγκεκριμένα σημεία που απαιτούν προσοχή..

Αξιολόγηση Ετοιμότητας (Readiness Assessment)Η προετοιμασία του κάθε οργανισμού καλύπτει πολλές παραμέτρους ενώ το σύνολο του έργου συχνά απαιτεί πληθώρα ενεργειών. Η αξιολόγηση Readiness Assessment της Lloyd's Register αποτελεί ουσιαστικά έναν σαφή χάρτη πορείας προς τη συμμόρφωση.