Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Το Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένας μηχανισμός για την εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Μέσω αυτού αναγνωρίζονται οι οργανισμοί που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση.

European Water Stewardship (EWS)

Το EWS παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

ISO 14001

Το ISO 14001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS Environmental Management Systems).

ISO 16304

Το διεθνές πρότυπο ISO 16304 για τα πλοία και τη θαλάσσια τεχνολογία αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συγκεκριμένα καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διευθέτηση και διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων, όπως αυτές ρυθμίζοντα από την MARPOL.

Sustainable Water Management (SWM)-Βιώσιμη Διαχείριση Νερού

To Sustainable Water Management (SWM) είναι ένα εθελοντικό σχήμα του LRQA Piraeus που σκοπό έχει να ενθαρρύνει τις εταιρείες να περιορίσουν τις επιδράσεις τους στο υδάτινο περιβάλλον, μέσω ορθής διαχείρισης του νερού. Το σχήμα καλύπτει τόσο τη διαχείριση νερού (λογιστική παρακολούθηση, εξοικονόμηση, βελτίωση ποιότητας νερού), όσο και την προετοιμασία για τον υπολογισμό του υδατικού αποτυπώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO14046.