Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Το Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένας μηχανισμός για την εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Μέσω αυτού αναγνωρίζονται οι οργανισμοί που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση.

EU ETS

Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθιέρωσε σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. H ισχύουσα οδηγία τροποποιήθηκε το 2009 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος.

EU ETS AVIATION

Με την οδηγία 2008/101/ΕΚ εντάσσονται οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

European Water Stewardship (EWS)

Το EWS παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

ISO 14001

Το ISO 14001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS Environmental Management Systems).

ISO 16304

Το διεθνές πρότυπο ISO 16304 για τα πλοία και τη θαλάσσια τεχνολογία αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συγκεκριμένα καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διευθέτηση και διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων, όπως αυτές ρυθμίζονται από την MARPOL.

MRV Regulation

The objective of the MRV Regulation is to develop a better understanding of fuel consumption and CO2 emissions from shipping activities within the EU which could then be used to shape and inform any future GHG monitoring or reduction initiatives. The MRV Regulation is viewed as the first step of a staged approach for the inclusion of maritime transport emissions into the EU’s GHG reduction commitment, alongside the other sectors that are already contributing to that commitment.