Υγεία & Ασφάλεια

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δέχονται ολοένα και περισσότερο πιέσεις νομικές, ηθικές αλλά και από τον ανταγωνισμό, για τον έλεγχο της επικινδυνότητας που πηγάζει από τις δραστηριότητές τους. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων επιδιώκει τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, κοινοτική ή εθνική, ενώ συγχρόνως αντιλαμβάνεται τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει μία συστηματική προσέγγιση ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Μείωση του  χαμένου χρόνου από ασθένειες και ατυχήματα, βελτιωμένο ηθικό προσωπικού, μείωση των ασφαλιστικών διεκδικήσεων και μειωμένα ασφάλιστρα είναι μερικά μόνο από τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από μια συστηματική προσέγγιση στην εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη διαχείριση κινδύνων.

Τα σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας της LRQA εξασφαλίζουν την κατανόηση, την επιτυχή εφαρμογή και τη διατήρηση ενός σχετικού Συστήματος Διαχείρισης.