Οδηγίες χρήσης σημάτων LRQA

Οι πιστοποιημένοι πελάτες της LRQA μπορούν να χρησιμοποιούν τα σήματα LRQA για να προβάλλουν την πιστοποίησή τους στους υφιστάμενους πελάτες τους, τους δυνητικούς πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καθοδηγούν τους πιστοποιημένους πελάτες μας στην ορθή χρήση των σημάτων και την επιτυχή επικοινωνία της πιστοποίησής τους.

Ενημερωτικά Σημειώματα Πελατών σχετικά με την ορθή χρήση των σημάτων LRQA