Οδηγίες χρήσης σημάτων Lloyd's Register

Οι πιστοποιημένοι πελάτες της Lloyd's Register μπορούν να χρησιμοποιούν τα σήματα Lloyd's Register για να προβάλλουν την πιστοποίησή τους στους υφιστάμενους πελάτες τους, τους δυνητικούς πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καθοδηγούν τους πιστοποιημένους πελάτες μας στην ορθή χρήση των σημάτων και την επιτυχή επικοινωνία της πιστοποίησής τους.

Ενημερωτικά Σημειώματα Πελατών σχετικά με την ορθή χρήση των σημάτων Lloyd's Register

Ενημερωτικό σημείωμα πελάτη - Χρήση του σήματος πιστοποίησης Lloyd's Register: Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε πλήρως το σήμα πιστοποίησης της επιχείρησής σας από την Lloyd's Register, δίνοντάς σας οδηγίες σχετικά με τη χρήση του σήματος.

Ενημερωτικό σημείωμα πελάτη - Χρήση του σήματος πιστοποίησης Lloyd's Register μαζί με το σήμα UKAS: Αυτό το ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά την πιστοποίησή σας, παραθέτοντάς σας οδηγίες για την ορθή χρήση του διπλού σήματος πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης, που αποτελείται από το σήμα πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης της Lloyd's Register και το σήμα του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου (UKAS).