Ασφάλεια Πληροφοριών

Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών έχει σαν σκοπό να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας.

Καθώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται όλο και πιο σύνθετες, τα Συστήματα Διαχείρισης αποκτούν στρατηγική σημασία για την ευημερία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν πληροφορίες, ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών έχει σαν σκοπό να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας.