Επιθεώρηση Εντοπισμού των Ελλείψεων (Gap Analysis)

Οι δυνητικές επιπτώσεις των αλλαγών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του οργανισμού και το υφιστάμενο σύστημα. Παράμετροι όπως η ωριμότητα και η πολυπλοκότητα του συστήματος, η εφαρμογή και άλλων συστημάτων διαχείρισης και η υφιστάμενη αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το εύρος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Οι εξειδικευμένες επιθεωρήσεις εντοπισμού των ελλείψεων της LRQA έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τις προβλεπόμενες, από τις υφιστάμενες συμβάσεις με την LRQA, επιθεωρήσεις (Αρχική Πιστοποίηση, Επιτήρηση, Ανανέωση), και  αποσκοπούν στην καλύτερη και έγκαιρη κατανόηση τυχόν κενών σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις του ISO 14001:2015 και στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλάνου για την κάλυψη αυτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μας email piraeus-qa-services@lr.org ή καλέστε μας στο 2104580904.