Κυκλοφόρησε το ISO/DIS 14001:2014

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το ISO/DIS 14001:2014. Πρόκειται για το προσχέδιο του διεθνούς προτύπου ISO14001 το οποίο και θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015. Το τελικό πρότυπο αναμένεται να κυκλοφορήσει το Σεπτεμβριο του 2015.

Η νέα έκδοση φέρνει μαζί της μια σειρά από σημαντικές αλλαγές μεταξύ των οποίων:

  • Αλλαγή στη δομή του προτύπου με βάση το Αnnex SL, της νέας δηλαδή δομής (high level structure - HLS) η οποία και θα ισχύει για όλα τα πρότυπα ISO για τα συστήματα διαχείρισης – θα υπάρχουν 10 άρθρα καθώς και κοινή ορολογία και ορισμοί, εφαρμοστέοι για όλα τα πρότυπα ISO των συστημάτων διαχείρισης
  • Εισαγωγή μιας σειράς νέων απαιτήσεων μεταξύ των οποίων η Εκτίμηση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Perspective – άρθρο 8), ο Έλεγχος των Υπεργολάβων (Control of Outsourcing - άρθρο 8), το Περιεχόμενο (άρθρο 4) που εστιάζει στο πως προστατεύει γενικότερα η εταιρεία το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης να επιδείξει ότι κατανοεί τις ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, τις Έγγραφες Πληροφορίες (Documented Information - άρθρο 7) και τη Διαχείριση της Επικινδυνότητας (Risk Management - άρθρο 9)
  • Μεγαλύτερη έμφαση σε: Ηγεσία (Leadership), Πολιτική (Policy), Αξιολόγηση της Απόδοσης (Performance Evaluation), Ευρύτερες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις (Overall Environmental Impact), Ενδιαφερόμενα Μέρη (Interested Parties) και Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία (Communication).

Οι παραπάνω αλλαγές είναι σημαντικές, οι επιπτώσεις τους ωστόσο για την κάθε επιχείρηση ποικίλουν καθώς εξαρτώνται από μιας σειρά παραγόντων όπως α) το βαθμό ωριμότητας και πολυπλοκότητας του υπάρχοντος συστήματος, β) την ύπαρξη ή μη άλλου πιστοποιημένου συστήματος διαχείρης (π.χ. ISO9001, OHSAS 18001) και γ) τις υπάρχουσες διαδικασίες σχετικά με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και τις ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιχείρησης.

ΕΔΩ μπόρείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO14001 αλλά και σχετικά με τις διαδικασίες μετάβασης από την παλιά έκδοση στην καινούρια καλέστε μας στο 2104580904 ή επικοινωνήστε μέσω email στο piraeus-qa-services@lr.org

Τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις αναθεωρήσεις των προτύπων ISO μπορείτε να βρίσκετε στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο: ISO Standards Update