Κανονισμός 1169/2011 για τις ενδείξεις των τροφίμων

Σύντομα οι ενδείξεις όλων των τροφίμων πρέπει να τροποποιηθούν για να εναρμονισθούν με τον Κανονισμό 1169/2011.

Συγκεκριμένα από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία ενοποιεί τις Οδηγίες 2000/13/ΕΚ & 90/496/ΕΟΚ σε μια νομοθεσία, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση.

Οι εταιρείες τροφίμων θα πρέπει να μελετήσουν τον Κανονισμό και να εντοπίσουν τα σημεία που τους αφορούν ώστε να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ κάνοντας κλικ εδώ