ΕΝ 16001 Σύστημα διαχείρισης της ενέργειας

Τι είναι το ΕΝ 16001;

Το EN 16001 περιγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας προκειμένουένας οργανισμός να μπορέσει να συντάξει και να εφαρμόσει μια σχετική πολιτική και να θέσει ανάλογους στόχους. To EN 16001 αναμένεται να αντικατασταθεί από το ISO 50001.

Τι απαιτεί η εφαρμογή του ΕΝ 16001;

Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης ένας οργανισμός αναγνωρίζει τα σημαντικά ενεργειακά θέματα και θέτει σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την παρακολούθηση και μείωση της ενέργειας, όπου αυτό είναι εφικτό, και κατ' επέκταση για τη βελτίωση της ενεργειακής του επίδοσης.

Σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται το ΕΝ 16001;

Το EN 16001 έχει εφαρμογή σε δραστηριότητα κάθε είδους και σε οργανισμό οποιουδήποτε μεγέθους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένο πρότυπο ή συνδυαστικά με άλλο Σύστημα Διαχείρισης (π.χ. ISO9001, ISO14001 κ.α.). Είναι ωστόσο ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο με το ISO 14001 δεδομένης της παρόμοιας δομής και απαιτήσεων.

Οφέλη εφαρμογής:

Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου δύναται να οφελήσει κάθε οργανισμό:

  1. στην καθιέρωση μηχανισμών και διαδικασιών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας
  2. στην καθιέρωση ενός σχεδίου παρακολούθησης της ενέργειας
  3. στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  4. στη μείωση του κόστους της ενέργειας

Τι μπορεί να σας προσφέρει το LRQA;

  • Πιστοποίηση: περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης του συστήματός σας σύμφωνα με το ΕΝ 16001
  • Εκπαίδευση: περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων εφοδίων προκειμένου να μπορέσετε να εφαρμόσετε και να συντηρήσετε επιτυχώς το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας
  • Προκαταρκτικές επιθεωρήσεις: περιλαμβάνει την υποστήριξη στη φάση προετοιμασίας σας βοηθώντας σας να καθορίσετε το βαθμό ετοιμότητάς σας για την τελική πιστοποίηση του συστήματος (gap analysis)