Πρότυπα και Οδηγίες σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή

Παραθέτουμε μία σειρά Προτύπων και Οδηγιών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και η εφαρμογή των οποίων αποδεικνύει έμπρακτα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου αυτού.

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

EU ETS

Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθιέρωσε σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. H ισχύουσα οδηγία τροποποιήθηκε το 2009 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος.

EU ETS AVIATION

Με την οδηγία 2008/101/ΕΚ εντάσσονται οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

SA 8000

Το SA 8000 είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρότυπα διεθνώς, το οποίο περιέχει τις απαιτήσεις για Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών στην επιχείρηση, η οποία θα το εφαρμόσει.