Πρότυπα και Οδηγίες σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή

Παραθέτουμε μία σειρά Προτύπων και Οδηγιών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και η εφαρμογή των οποίων αποδεικνύει έμπρακτα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση και πρόληψη του φαινομένου αυτού.

Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

EU ETS

Με την οδηγία 2003/87/ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθιέρωσε σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. H ισχύουσα οδηγία τροποποιήθηκε το 2009 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος.

EU ETS AVIATION

Με την οδηγία 2008/101/ΕΚ εντάσσονται οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.