Πιστοποιηθείτε ως προς:

View all standards

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Το Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένας μηχανισμός για την εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Μέσω αυτού αναγνωρίζονται οι οργανισμοί που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση.

European Water Stewardship (EWS)

Το EWS παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

ISO 14001

Το ISO 14001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS Environmental Management Systems).

ISO 16304

Το διεθνές πρότυπο ISO 16304 για τα πλοία και τη θαλάσσια τεχνολογία αναφέρεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και συγκεκριμένα καθορίζει τις απαιτήσεις για τη διευθέτηση και διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων, όπως αυτές ρυθμίζοντα από την MARPOL.