Βελτίωση διεργασιών και προσωπικού

Η πρακτικές βελτίωση διεργασιών και ανάπτυξης του προσωπικού που υλοποιεί κάθε εταιρία, είναι καθοριστικές για την εδραίωσή της στο παγκόσμιο επιχειρείν.Οι κατάλληλες, εξατομικευμένες πρακτικές είναι θεμελιώδεις για την επίδοση μιας επιχείρησης και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Σε πολλές περιπτώσεις, η νομοθεσία και τα ενδιαφερόμενα μέρη απαιτούν από τις επιχειρήσεις να υλοποιούν αποτελεσματικές εταιρικές διαδικασίες. Πολλές είναι επίσης οι επιχειρήσεις οι οποίες  με ιδία πρωτοβουλία αναπτύσσουν πολιτικές και βελτιώνουν τις  διαδικασίες τους, ώστε να αυξάνουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία. 

Οργανωσιακά οφέλη

Από το εύρος των υπηρεσιών βελτίωσης διεργασιών και προσωπικού που σας παρέχουμε, απορρέουν οφέλη όπως:

 • Διασφάλιση πως  οι στρατηγικές επιχειρησιακής βελτίωσης της εταιρίας σας είναι αποτελεσματικές.
 • Επιβεβαίωση πως η εξωτερική και εσωτερική υποστήριξη, που καθορίζει  την επίτευξη των στόχων σας,  είναι καλά εναρμονισμένη με τους σκοπούς της εταιρείας σας. Ταυτοποίηση των περιοχών που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης
 • Βελτιστοποίηση ενός υπάρχοντος σχήματος ή προτύπου.     

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, η LRQA είναι πάντα σε θέση να σας  καθοδηγήσει ώστε να επιλέξετε τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές.  

Οι υπηρεσίες βελτίωσης διεργασιών και προσωπικού της LRQA περιλαμβάνουν: 

 • Personnel Training (Εκπαίδευση προσωπικού) 
 • Internal Audit (Εσωτερικό έλεγχος)
 • Scoring (Goal setting) (Βαθμολόγηση - στοχοθεσία)
 • Six Sigma (6 Σίγμα)
 • Lean Management (Λιτή διαχείριση)
 • Trend analysis (Ανάλυση τάσεων)
 • Statistical Process Control (Στατιστικός έλεγχος λειτουργιών)
 • Benchmarking (Συγκριτική προτυποποίηση)
 • Measurement System Analysis (Ανάλυση συστήματος μέρησης)
 • Failure Mode Effect (Ανάλυση αστοχιών)
 • Information Flow Assessment (Αξιολόγηση ροής πληροφοριών)
 • Problem Solving Tools and Techniques (Τεχνικές και εργαλεία επίλυσης προβλημάτων) 
 • Corrective action (Διορθωτικές ενέργειες)
 • Change Management (Διαχείριση αλλαγής)
 • Organizational Culture (Οργανωσιακή κουλτούρα)
 • Employee engagement (Δέσμευση εργαζομένων)