Διαχείριση Κινδύνου

Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί σε κάθε οργανισμό και απαιτείται ο εντοπισμός, η εξέταση και η διαχείρισή τους ώστε να μετριάζονται οι επιπτώσεις τους, ανεξαρτήτως αν οφείλονται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.Οι υπηρεσίες μας ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς σας στόχους, ώστε να σας βοηθούμε να περιορίζετε τους κινδύνους, να αυξάνετε δραστικά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των Συστημάτων Διαχείρισης σας, να ενισχύετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και να επιτυγχάνετε συνεχή βελτίωση.

Οι υπηρεσίες μας ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς σας στόχους, ώστε να σας βοηθούμε να περιορίζετε τους κινδύνους, να αυξάνετε δραστικά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των Συστημάτων Διαχείρισης σας, να ενισχύετε το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα και να επιτυγχάνετε συνεχή βελτίωση. 


Οργανωσιακά Οφέλη


Με προσήλωση στην αποτελεσματικότητα των διεργασιών και στην επιχειρησιακή βελτίωση, στις οποίες αποσκοπούν οι οργανισμοί παγκοσμίως, οι ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρησιακής βελτίωσης και διαχείρισης κινδύνου της LRQA σας βοηθούν: 

 • Να διαχειρίζεστε την οργανωσιακή σας εξέλιξη και να περιορίζετε τους κινδύνους
 • Να βελτιώνετε την παραγωγικότητα και την επιχειρησιακή σας ευστροφία
 • Να μειώνετε τα κόστη
 • Να βελτιώνεστε στον εντοπισμό των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών για βελτίωση

Camso customised assurance client quote

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνουν: 

 • Risk assessment and Incident Investigation (Αξιολόγηση κινδύνου και διερεύνηση περιστατικών)
 • Vulnerability Assessment & Penetration Testing (Αξιολόγηση τρωτότητας & έλεγχος διείσδυσης)
 • Risk identification, analysis and evaluation (Αναγνώριση κινδύνου, ανάλυση κι αποτίμηση)
 • Preparation and management of Risk Registers (Προετοιμασία και διαχείριση των μητρώων κινδύνου)
 • Risk Monitoring and control (Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνου)
 • Risk mitigation and transfer (Περιορισμός και άμβλυνση κινδύνου)
 • Effective Preventive Action (Αποτελεσματική αποτρεπτική δράση)
 • Data protection (Ασφάλεια δεδομένων)
 • Gap Analysis (Διαγνωστική επιθεώρηση)