Ανανέωση Πιστοποίησης

Κατά την ανανέωση πιστοποίησης θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα θέματα που κρίνονται ως σημαντικά για την ευημερία και βιωσιμότητα της επιχείρησής σας, και θα επιχειρήσουμε να τα εξετάσουμε στο ευρύτερο πλάισιο τους, κοιτάζοντας παράλληλα πως επηρεάζουν άλλες πτυχές της επιχείρησης και πως αλληλεπιδρούν με άλλα σημαντικά θέματα.

Κατα την επίσκεψη ανανέωσης θα λάβουμε υπ’όψη τα ευρήματα από την Εστιασμένη Επίσκεψη Επιτήρησης (focus visit) ώστε να επιβεβαιώσουμε οτι το σύστημά σας προσαρμόζεται, υποστηρίζει τα μελλοντικά σας σχέδια και συνεχίζει να διαχειρίζεται επαρκώς τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζετε.

Βλέποντας τη μεγαλύτερη εικόνα

Θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα θέματα που κρίνονται ως σημαντικά για την ευημερία και βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Θα επιχειρήσουμε να τα εξετάσουμε στο ευρύτερο πλάισιο τους, κοιτάζοντας παράλληλα πως επηρεάζουν άλλες πτυχές της επιχείρησης. Συχνά αυτό σημαίνει να εξετάσουμε κάποιες ήσσονος σημασίας διεργασίες και περιφερειακά θέματα ώστε να επιβεβαιώσουμε πως όλα λειτουργούν ομαλά μεταξύ τους και πως δεν μας διαφεύγει κάτι σημαντικό.

Εμπλέκοντας το προσωπικό

Η επαναπιστοποίηση δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία και θα χρειαστεί να αποδείξετε πως συνεχίζετε να λειτουργείτε σε υψηλό επίπεδο. Αυτό και μόνο το στοιχείο της αμφιβολίας μπορεί να προσθέσει αξία στην επιχειρήση σας, καθώς δημιουργεί στους εργαζόμενους το αίσθημα ευθύνης πως θα πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν ωστε να διατηρούν υψηλό επίπεδο.

Η επίσκεψη ανανέωσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως περισσότερο καθολική και  πολύπλευρη και ενδέχεται να εμπλέξει περισσότερα τμήματα και εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό αποτελεί μια καλή ευκαιρία να επικοινωνήσετε ενδοεπιχειρησιακά τα οφέλη που προέκυψαν και που μπορούν να συχεχίσουν να προκύπτουν από τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης, σε όλα τα επίπεδα. Η ανανέωση της πιστοποίησης αποτελεί επίτευγμα για την επιχείρηση και παρέχει στους εργαζόμενους την ικανοποίηση πως οι προσπάθειές τους αποδίδουν και πως η επιχείρηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Τέλος η ανανέωση με την LRQA σας δίνει το επιπλέον κίνητρο που χρειάζεστε ώστε να κλείσετε τυχόν εκκρεμότητες και να ξεκινήσετε το νέο κύκλο πιστοποίησης με τις καλύτερες προϋποθέσεις.