Συστήματα Πιστοποίησης στη γεωργία

Στόχος του σεμιναρίου:

Η κατανόηση των προτύπων AGRO 2.1 & 2.2 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2008 και GLOBALGAP NEA ΕΚΔΟΣΗ 3. Η προσαρμογή των γεωργικών και γεωπονικών δραστηριοτήτων στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, των προτύπων και της νέας ΚΑΠ. Ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχος συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης & Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε γεωτεχνικούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα που έχουν εργασιακή σχέση με την παραγωγή/ τυποποίηση και διάθεση του αγροτικού προϊόντος.

Περιλαμβάνει:

  • Οι έννοιες της ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των εργαζομένων. 
  • Ορολογία συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. 
  • Νομοθετικές απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή. 
  • Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα τροφίμων. 
  • Παρουσίαση προτύπων AGRO 2.1 & 2.2 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2008 και GLOBALGAP NEA ΕΚΔΟΣΗ 3. 
  • Στατιστικά στοιχεία πιστοποίησης κατά Agro 2.1 & 2.2 και EUREPGAP στον ελληνικό χώρο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 
  • Ανάπτυξη συστήματος (τεκμηρίωση) σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 και GLOBALGAP NEA ΕΚΔΟΣΗ 3. 
  • 2 ώρες πρακτική εξάσκηση (case studies). Διαδικασία πιστοποίησης μεμονωμένων παραγωγών και ομάδων παραγωγών. 
  • Διαφορές του νέου προτύπου AGRO 2: 2008 με την προηγούμενη έκδοση.

Διάρκεια

2 ημέρες

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Κάντε κράτηση τώρα