Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε όσους επιθυμούν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 50001 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας (Energy Management System)
  • Σε όσους, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, είναι αρμόδιοι για θέματα διαχείρισης της ενέργειας

Τι περιλαμβάνει:

  • τον σκοπό του διεθνούς προτύπου και τα οφέλη εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας (ΣΔΕ)
  • το γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του προτύπου
  • τις βασικές απαιτήσεις ενός ΣΔΕ
  • τους θεμελιώδεις όρους και ορισμούς για την κατανόηση των απαιτήσεων του ISO 50001
  • τις ομοιότητες/ κοινά σημεία του ISO 50001 με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001
  • τον τρόπο με τον οποίο ένα ΣΔΕ μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με σχετικές νομικές απαιτήσεις

Διάρκεια:

1 ημέρα

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Τόπος Κράτηση θέσης στο σεμινάριο
Αθήνα Κάντε κράτηση τώρα