Επαλήθευση & Επικύρωση

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζων πρόκληση για τις σημερινές επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες επικύρωσης και επαλήθευσης της LRQA σας βοηθούν αφενός να καλύψετε τυχόν νομικές απαιτήσεις και αφετέρου να πάτε ένα βήμα παρακάτω μέσω της εφαρμογής εθελοντικών βελτιώσεων με σημαντικά επιχειρηματικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Επαλήθευση 

Η επαλήθευση επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που έχετε δημοσιεύσει για την κλιματική αλλαγή είναι αληθή, δίκαια και αξιόπιστα και υποστηρίζονται από αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης και αφού δοθεί η τεχνική έγκριση, θα σας απονεμηθεί μια βεβαίωση (verification statement) με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων  των πελατών σας, της νομοθεσίας και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Επικύρωση 

Η επικύρωση, στα ευρύτερα πλαίσια των σχημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει τα δεδομένα(data) και την τεκμηρίωση(documentation) του έργου σας. Η επικύρωση από την LRQA επιβεβαιώνει ότι είστε σε θέση να μειώνετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα πάντα με ένα συμφωνημένο σύνολο κριτηρίων.

Verification from LRQA delivers confidence and trust in our climate change data so that we can help customers to achieve their own environmental targets.

Simon Mendes, Senior Product Manager, LINPAC Allibert