Για την LRQA

H Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) είναι ο κορυφαίος πάροχος στον κόσμο ανεξάρτητων υπηρεσιών αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης, της επικύρωσης, της επαλήθευσης και της εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα προτύπων και σχημάτων, φέροντας παράλληλα την αναγνώριση από περισσότερους από 50 φορείς διαπίστευσης.

Η LRQA αποτελεί μέρος του Ομίλου of Lloyd's Register Group Limited. Σήμερα ο όμιλος Lloyd’s register μέσω των υπηρεσιών του υποστηρίζει τις εταιρείες στην ενίσχυση της ασφάλειας ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ασφαλή, υπεύθυνη και βιώσιμη λειτουργία τους.

Ανεξάρτητη και αμερόληπτη

Η LRQA χαίρει ευρύτατης εκτίμησης παγκοσμίως για την ακεραιότητά της. Δεν έχει μετόχους, γεγονός που την καθιστά ανεξάρτητη και αμερόληπτη σε οποιαδήποτε δραστηριότητά της. Για την LRQA είναι κρίσιμη η αναγνώριση οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, που θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει κατά την παροχή υπηρεσιών της, και η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να εξασφαλίζεται πάντα πως η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν επηρεάζει την αμεροληψία, την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των ενεργειών της.

Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης για ακεραιότητα, η ανώτατη διοίκηση της LRQA έχει αναθέσει στο LRQA General Technical Committee (LRQA GTC), δηλαδή στο Ανεξάρτητο Ανώτατο Συμβούλιο, να αναλάβει τον ρόλο της επιτροπής αμεροληψίας. Η LRQA αναλύει τακτικά την οποιαδήποτε πιθανότητα για σύγκρουση συμφερόντων όπως αυτή προκύπτει από την παροχή των υπηρεσιών της. Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση αυτής τα οποία και καταγράφονται. Εν συνεχεία υποβάλλονται στο LRQA GTC προς περαιτέρω εξέταση στα πλαίσια του περιοδικού ελέγχου που πραγματοποιείται από το συμβούλιο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Που δραστηριοποιούμαστε

Η LRQA δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα παρέχει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 120 χώρες. Η δομή της αυτή της δίνει τη δυνατότητα για συντονισμένες υπηρεσίες ανά τον κόσμο, καλύπτοντας έτσι και τις ανάγκες εταιρειών πολυεθνικού χαρακτήρα. Πέρα από τον παγκόσμιο χαρακτήρα της, η LRQA εστιάζει πάντα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και προσαρμόζει τις υπηρεσίες της στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς αλλά και στο βαθμό ωριμότητας της εκάστοτε επιχείρησης. Απώτερος σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με πραγματικά οφέλη για την επιθεωρούμενη επιχείρηση όπου και αν βρίσκεται.

Η προσέγγισή μας

Μέσω της ιδιαίτερης προσέγγισης ‘LRQA Business Assurance’ που έχει υιοθετήσει, η LRQA βοηθά τους Οργανισμούς να διαχειριστούν τα συστήματά τους και το επιχειρηματικό τους ρίσκο, βελτιώνοντας και προστατεύοντας παράλληλα την παρούσα, αλλά και τη μελλοντική επίδοσή τους. Για την LRQA, η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης δεν αφορά απλά στην έκδοση πιστοποιητικών, αλλά σε μία συνολική προσέγγιση που επιτρέπει την κατανόηση των κινδύνων, την αναγνώριση πιθανών λύσεων και την εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια ολοκληρωμένη  προσέγγιση αξιολόγησης η οποία συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης για να διασφαλίσει ότι:

  • έχει τη δυνατότητα να τηρεί τις υποσχέσεις της,  ενισχύοντας έτσι τη φήμη και ανταγωνιστικότητά της
  • βελτιώνεται διαρκώς μέσα από τη διαδικασία αυτή
  • αναπτύσσει την ικανότητά της να διαχειρίζεται μια σειρά από κινδύνους
  • ικανοποιεί τις απαιτήσεις πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών

Οι άνθρωποί μας

Για περισσότερα από 25 χρόνια, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο προσκήνιο όλων των σημαντικών εξελίξεων που έχουν διαμορφώσει διεθνώς το χώρο της πιστοποίησης.  Πολιτική μας είναι να επενδύουμε στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού μας εφόσον οι άνθρωποί μας αποτελούν τους αντιπροσωπευτικότερους εκφραστές της ‘LRQA Business Assurance’ φιλοσοφίας μας.

Οι επιθεωρητές μας συνδυάζουν τη μοναδική μεθοδολογία της LRQA με την εκτεταμένη γνώση διεθνών και τοπικών προτύπων, αλλά και με την μεγάλη εμπειρία τους σε πλήθος επιχειρηματικών κλάδων. Θα δουλέψουν μαζί σας ώστε να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε κάθε ευκαιρία μείωσης κινδύνου και βελτίωσης της επιχειρηματικής σας απόδοσης.  Είναι γνώστες του αντικειμένου που καλούνται να επιθεωρήσουν και είναι πάντα σε θέση να αναγνωρίσουν τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που συνθέτουν το επιχειρηματικό σας τοπίο και να συζητήσουν τα όσα σας απασχολούν, με μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη οπτική.

Έχουμε συνεισφέρει στην ανάπτυξη αρκετών διεθνών προτύπων, αποδεικνύοντας τη φήμη της LRQA ως ενός οργανισμού με κύρος που πρωτοπορεί στις εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης. Οι άνθρωποί μας χαίρουν ευρείας εκτίμησης στον κλάδο τους, με αποτέλεσμα να είναι συχνά μέλη διεθνών επιτροπών – π.χ για τη δημιουργία νέων προτύπων και όχι μόνο-.